Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

SIHUA hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şanhaý SIHUA Precision Machinery Co., Ltd., ýokary tizlikli uçýan gyrkyjy rulon emele getiriji maşyn üçin rulon emele getiriş tehnologiýasyny we innowasiýany öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemleýär.Şanhaý SIHUA-nyň ajaýyp gözleg topary bar, azyndan 5 toplum täze enjam gazanyp bileris we her ýyl 10 tehniki patent ulanyp bileris.3D önümçilik liniýasyny we gaty bölegini gurup bileris.Rolik akymlaryny dizaýn etmek we derňemek üçin DATAM Copra programma üpjünçiligimiz bar.SIHUA ualyllyk satuwy 120 million ýuandan gowrak.Sihua maşynlary dünýä ýabany dünýäsine iberilýär we biragyzdan öwgä mynasyp bolýar.

SIHUA zawodynda 3 bina bar.Dizaýn, gaýtadan işlemek we gurnama bölüminde köp tehniki zehinleri ösdürmek üçin daşky gurşaw arassa we owadan.

SIHUA hil dolandyryş ulgamy ISO9001 standartyna laýyk gelýär.Sparehli ätiýaçlyk şaýlary üçin nemes gaýtadan işlemek tehnologiýasy, bizde Japanaponiýa CNC Lathe, Tai wan Brand CNC, Taýwan Uzyn erkekleri gaýtadan işleýän merkez bar.Professional ölçeg enjamymyz bar: Germaniýanyň üç sany koordinat ölçeg guraly we ähli ätiýaçlyk şaýlaryny talap takyklygy bilen tassyklamak üçin Japanaponiýa markasy Altimeter.

Çanp

SIHUA zawodynda 3 bina bar.Dizaýn 、 gaýtadan işlemek we gurnamak bölüminde köp tehniki zehinleri ösdürmek üçin daşky gurşaw arassa we owadan.

SIHUA rulon emele getiriji maşyny dizaýn etmekde 20 ýyllyk tejribä eýe, hünärmen gaýtadan işleýän we ýygnaýan toparymyz bar, artykmaç gaýtadan işleýiş gurallary we takyk ölçeg guraly bar, minutda 120 metr aralykda SIHUA hünärmeni Okuw we yz ýasaýjy maşyn, Ceiling T bar ýeňil metal rulon emele getiriji maşyn “C strut U” kanalynda sihua hünärmeni, “Açyk rack” agyr metal rulon emele getiriji maşyn we Awtomatiki profil gaplaýyş ulgamy, SIHUA önümçilik kuwwaty ýylda 300 maşyn.

c8a3dd18e4e7ffeff4aa01cc480e442d
6bd5ef38324d314bf879f530ec7520ac
9ce79e9ba524bf1dbe006d923430e179
hakda
Taryh
2023
2023
2023-nji ýylda kompaniýa awtoulag pudagyna girdi.
2022
2022
Nemes rolik dizaýn topary we ltalian ulgam ösüş merkezi bilen milli ýokary tehnologiýaly kärhana sertifikatyny aldyk we ultra täze kärhana sertifikatyna ýöriteleşdik.
2021
2021
Şanhaý ofisiniň gözleg we barlag bölümi.
2020
2020
Hytaý Nantong zawodyna maýa goýum, köp sanly halkara ösen gurallary satyn aldyk.
2019
2019
Önümiň täzelenişi, awtomatiki gaplaýyş enjamy bilen enjamyň tizligi minutda 120M.
2018
2018
Ösümlik ululygyny giňeldiň we Suzhou zawodyna maýa goýuň.
2017
2017
Daşary ýurtdan 20-den gowrak ýurda eksport edilýän halkara bölümini döretmek.
2016
2016
Gün energiýasy, garaşsyz gözleg we gün kysymly rulon emele getiriji maşyny ösdürmek bilen baglanyşykly, patent şahadatnamalaryny almak üçin birnäçe tehnologiýa.
2014
2014
Iň oňat 500 kompaniýa bilen işlemek, Awtoulag we gurluşyk pudagynda gowy abraý gazanmak.
2013
2013
Köp profilli rulondan ýasalan maşynlaryň gözlegleri we üstünlikli we resmi taýdan gurluşyk materiallary pudagyna goýuldy.
2012
2012
Şanhaý doly awtomatiki rulon emele getiriji enjamlary gözläp we öndürip başlaýar.