Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Knauf SIHUA zawodyna tehniki alyş-çalyş üçin geldi

Knaufyň Jiangsu SIHUA zawodyna eden soňky sapary hyzmatdaşlygy we bilim paýlaşmagy güýçlendirdi, has güýçli hyzmatdaşlygy ösdürdi we gurluşyk materiallary pudagynda üznüksiz kämilleşmäge we täzelige ygrarlydygyny görkezdi.

Saparyň dowamynda Knauf we Jiangsu SIHUA pursatdan peýdalanyp, diňe bir tehniki bilim alyşmak bilen çäklenmän, eýsem birek-biregiň iň oňat tejribeleri we önümçilik prosesleri barada çuňňur düşünmek üçin pursatdan peýdalandy.Çuňňur ara alyp maslahatlaşmagyň üsti bilen iki tarap hem gowulaşmak üçin ugurlary kesgitlediler we innowasiýa çözgütleri tapmak üçin başlaryny birleşdirdiler.

Bu alyş-çalyş wagtynda görkezilen bilelikdäki ruh we açyk gepleşik Knauf bilen Jiangsu SIHUA-nyň arasynda has berk hyzmatdaşlygyň esasyny goýdy.

Hyzmatdaşlyk we bilim paýlaşmak ygrarlylygy bu sapar bilen çäklenmeýär we iki kompaniýa hem geljekde hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardyklaryny aýtdylar.Bu ýakyn gatnaşygy ösdürmek bilen, Knauf we Jiangsu Sihua netijeliligi ýokarlandyrmagy, önümiň hilini ýokarlandyrmagy we netijede müşderileriň göwnünden turmagy maksat edinýärler.

Mundan başga-da, bu tehniki alyş-çalyş pudak ýolbaşçylarynyň tehnologiýanyň başynda durmak baradaky umumy kararyny alamatlandyrýar.Önümçilik proseslerinde we ösen tehnologiýalarda täze üstünlikleri işjeň gözlemek bilen, Knauf we Jiangsu SIHUA özlerini pudagyň öňdebaryjylary hökmünde görkezdiler.Innowasiýa bolan bu ygrarlylyk, diňe bir bäsdeşlik artykmaçlygyny ýokarlandyrman, eýsem dünýädäki müşderileriniň üýtgeýän zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Sözümiň ahyrynda, Knaufyň Jiangsu welaýatynda ýerleşýän SIHUA desgasyna eden sapary iki tarapyň arasyndaky hyzmatdaşlykda möhüm tapgyry alamatlandyrýar we geljekdäki hyzmatdaşlyga esas döredýär.Bu saparyň dowamynda bilim, pikir we tejribe alyşmak diňe bir iki kompaniýa üçin peýdaly bolman, eýsem gurluşyk materiallary pudagynyň dowamly ösmegine we üstünlik gazanmagyna esas döretdi.

Knauf SIHUA zawodyna tehniki alyş-çalyş üçin geldi (1)
Knauf SIHUA zawodyna tehniki alyş-çalyş üçin geldi (1)
Knauf SIHUA zawodyna tehniki alyş-çalyş üçin geldi (2)

Iş wagty: Awgust-15-2023